NM Hukuk Bürosu

o İdare aleyhine açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davaları.
o Kamu ihale işlemleri, vergi cezaları, idari otoritelerce verilen diğer karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü.
o Ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemlerine ilişkin başvurular.